Etický kodex ...

GBARD SECURITY jako člen GBARD HOLDING s.r.o. klade maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

 

Veškeří naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné zákony, předpisy, nařízení i interní etický kodex.

 

Plně znění závazného etického kodexu :
 

 1. Jednám vždy čestně, spravedlivě a v souladu se zákonem nejen ve vztahu k zákazníkům, ale i ke kolegům.
 2. Snažím se být vždy příkladem a vzorem pro své kolegy po profesní i osobní stránce
 3. Spolupracuji se svými kolegy v maximální míře na potřebách zákazníka.
 4. K řešení úkolů přistupuji vždy v souladu se zákonem a s maximální ctí a profesionalitou
 5. Vždy reprezentuji společnost tak, abych zachoval a podpořil její dobré jméno
 6. Nepřipustím jakékoli přijímání dárků, pozorností apod. stejně tak, jako mimopracovní styk se zákazníkem či jeho zaměstnanci pokud se nejedná o plnění pracovních povinností.
 7. Nepřipouštím jednání, které by jakkoli poškodilo dobré jméno nebo zájmy společnosti a zejména našich klientů
 8. Jakýkoli pokus o nezákonné ovlivnění mé práce, korupci apod. ohlásím bezodkladně přímo vedení společnosti. V takovém případě jsem si vědom svého nároku na odměnu vyplívající z loajality a dobře odvedené práce 
 9. Veškeré záznamy a dokumenty pořízené při výkonu činnosti bez ohledu na jejich povahu či charakter, budu ukládat jen na certifikovaná média a nebudu vytvářet kopie
 10. Rozdílnost v názorech na řešení věci, postupu a další řešíme objektivně a bez osobní zaujatosti či emocí
 11. Chovám se loajálně vůči svým spolupracovníkům, klientovi a respektuji potřeby společnosti
 12. Ve svých postojích vždy nesouhlasně vystupuji jakémukoli pokusu korupce a dalším kriminálním jevům
 13. Ve všech případech dodržuji firemní standart komunikace a diskrétnosti.
 14. Můj politický názor nikdy nezasahuje do jakéhokoliv rozhodování a postojů spojených s plněním pracovních povinností
 15. Vždy jsem seznámen s aktuálními interními pravidly komunikace, bezpečnosti, postupů i techniky společnosti
 16. Dodržuji naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, s kterými jsem se seznámil při výkonu svého povolání a to po neomezenou dobu
 17. Podporuji Etický kodex, zavazuji se jej dodržovat a plně bez výhrady s ním souhlasím

 

Tento Etický kodex, je nedílnou součástí smluvního vztahu se zaměstnanci. Jeho dodržování je striktně kontrolováno.

 


NÁŠ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS PARTNEREM, JEHOŽ POTŘEBY A BEZPEČNOST JE PRO NÁS ZÁVAZNÝM PRAVIDLEM.